• Fri frakt inom Sverige
 • Kontakt
 • Hem
 • Produkter
 • Skönhet
 • Oljor
 • Ravensaraolja EKO Eterisk - 10 ml

Ravensaraolja EKO Eterisk - 10 ml

Artikelnummer:10809

Ekologisk eterisk Ravensaraolja (Ravensara Aromatica). Framställd genom destillering av blad. Den är smärtlindrande, lugnande och infektionshämmande.


 • - 100% ren, eterisk, ekologisk och outspädd olja
 • - Aromaterapi
 • - Ursprung Madagaskar
159 kr
Lagersaldo:I lager
 • Fri frakt inom Sverige
 • Snabb leverans

Ravensara (Madagaskar)

Ravensaraolja (Ravensara Aromatica) är bra vid tex spända muskler och den är lätt smärtlindrande. Den är infektionshämmande och bra vid förkylning. Kan även vara lugnande vid stress, oro och nedstämdhet.

Framställd genom destillering av blad.

För  tips på fantastiska oljeblandningar läs vår receptkatalog:

Se receptkatalog här


Ingredienser: Ekologisk eterisk Ravensaraolja (Ravensara Aromatic).Framställd genom destillering av blad.


Användning: Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Tvätta huden noga efter användning.


Fara! Brandfarlig vätska och ånga. Detta ämne kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Undvik att inandas rök/gaser/ångor och sprej.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.

VID HUDKONTAKT: Vid direkt hudkontakt (även håret): Tvätta grundligt med tvål och vatten. Om hudirritation uppstår uppsök läkare.

VID ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation sök läkarhjälp.

 

Tillbaka