• Fri frakt inom Sverige
 • Kontakt
 • Hem
 • Produkter
 • Skönhet
 • Oljor
 • Timjanolja EKO Eterisk - 10 ml
2021 Julkampanj

Timjanolja EKO Eterisk - 10 ml

Artikelnummer:10827

Ekologisk eterisk Timjanolja (Thymus Vulgaris). Timjanolja används ofta vid aromaterapi som luftrenare och vid lung- och andningsproblem.Framställd genom destillering av ört.


 • - 100% ren, eterisk, ekologisk och outspädd olja
 • - Aromaterapi
 • - Ursprung Indien
93 kr
109 kr
Lagersaldo:I lager
 • Fri frakt inom Sverige
 • Snabb leverans

Timjanolja (Indien)

Ekologisk eterisk Timjanolja (Thymus Vulgaris) används ofta vid aromaterapi som luftrenare och vid lung- och andningsproblem samt för sin lugnande effekt på bland annat lederna. 

För tips på fantastiska oljeblandningar läs vår receptkatalog:

Se receptkatalog här


Ingredienser: Ekologisk eterisk Timjanolja (Thymus Vulgaris) Framställd genom destillering av ört.


Användning: Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Tvätta huden noga efter användning.

Förvaring: Förvara förpackningen väl försluten på en kall, torr plats. Undvik utsläpp till miljön.


Fara! Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Undvik att inandas rök/gaser/ångor och sprej.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.

VID HUDKONTAKT: (även håret) Tvätta grundligt med tvål och vatten. Om hudirritation uppstår uppsök läkare.

VID ÖGONKONTAKT:  Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp.

Tillbaka